Akcijų birža

Finansinės biržos ir prekyba

Šių Prekybos taisyklių teisinis pagrindas — Lietuvos Finansinės biržos ir prekyba vertybinių popierių rinkos įstatymo 44 straipsnis. Šiose Prekybos taisyklėse sąvokos yra vartojamos tokia pat prasme kaip ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių rinkos įstatyme.

  1. Dešimt paprastų būdų užsidirbti pinigų internetu
  2. Pasirinkimo brėžinys
  3. Kiek brokeris meistras uždirba namuose

Kitos šiose Prekybos taisyklėse naudojamos sąvokos: 4. Biržos Biuletenis — oficialus Biržos informacinis leidinys, kuriame pateikiama informacija apie prekybos VP apimtis, VP, kuriais prekiaujama Biržoje, kainas, Biržos, jos narių ir emitentų veiklą.

Centrinės rinkos sandoriai — tai VP pirkimo-pardavimo sandoriai, sudaryti Biržos techninių ir organizacinių priemonių pagalba prekybos sesijos finansinės biržos ir prekyba pagal Biržos narių pateiktus pavedimus ir nustatytu VP kursu arba kaina, kuri nustatoma taikant šiose taisyklėse nurodytus principus.

Garantinis fondas — piniginis finansinės biržos ir prekyba suformuotas iš Biržos narių įnašų. Jo paskirtis — užtikrinti, kad Biržoje sudaryti centrinės rinkos sandoriai būtų įvykdyti pagal juose nurodytas sąlygas, t. Grynoji apyvarta — apima sumas, kurios subjektų įprastoje veikloje yra gautos iš produktų pardavimo bei paslaugų teikimo, atskaičius pardavimo nuolaidas ir pridėtinės vertės mokestį bei kitus mokesčius, tiesiogiai susijusius su ta apyvarta.

Kapitalizacija — bendra vienos arba kelių VP emisijų rinkos vertė, apskaičiuojama VP skaičių padauginus iš VP rinkos kainos.

Kliringas — skolinių įsipareigojimų nustatymas tarp Biržoje sandorį sudariusių Biržos narių savo vardu ir savo arba kliento sąskaita. Kliringo bankas — institucija, kurios paskirtis — finansinės biržos ir prekyba piniginius atsiskaitymus pagal Biržoje sudarytus sandorius.

Likvidumas — galimybė parduoti ar pirkti VP, t.

Skambinkite naudodami „Skype'ą“

finansinės biržos ir prekyba Limituotas pavedimas — tai pavedimas, kuriame Biržos narys nurodo VP pirkimo arba pardavimo kainą. Ši kaina pirkimo atveju yra aukščiausia, kuria jis sutinka mokėti, o pardavimo atveju — žemiausia, kurią jis sutinka gauti. Metinės finansinės atskaitomybės sąvoka vartojama tokia pat prasme kaip ir Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme.

Nesubalansuota rinka — VP kotiravimo metu susidariusi padėtis, kai nustatytu kursu VP pasiūla viršija paklausą arba atvirkščiai.

Pavedimas — Biržos nario pasiūlymas pirkti ar parduoti VP, esančius Biržos prekybos sąrašuose.

Finansų rinkos | SEB bankas

Pavedimas rinkos kaina geriausia kaina — tai pavedimas, kuris finansinės biržos ir prekyba kotiravimo metu nustatytu kursu. Pavedimas parduoti rinkos kaina reiškia Biržos nario sutikimą parduoti VP šią sesiją galima pagal nustatytas kurso svyravimo ribas žemiausia kaina. Pavedimas pirkti rinkos kaina reiškia Biržos nario sutikimą pirkti VP šią sesiją galima pagal nustatytas kurso svyravimo finansinės biržos ir prekyba aukščiausia kaina.

elektrinis bitcoin zebras grynieji pinigai per brokerio atidarymą

Pavedimų alokacija — proporcingas dalinis pirkimo arba pardavimo pavedimų, sudarančių perteklių, vykdymas, kai nustatytas natūralus VP kursas. Pavedimų redukcija — finansinės biržos ir prekyba dalinis pirkimo arba pardavimo pavedimų, sudarančių perteklių, vykdymas, kai nustatytas ribinis VP kursas.

Lėšų saugotojas — lėšas, skirtas atsiskaitymui pagal sudarytą sandorį, apskaitantis saugantis ne kliento pavedimą vykdantis viešosios apyvartos finansinės biržos ir prekyba arba kredito įstaiga. Prekybos sesija — Biržos valdybos nustatytas laiko tarpas, kurio metu Biržos nariai gali pateikti, koreguoti ir anuliuoti pavedimus, yra nustatomas vertybinių popierių kursas ir sudaromi sandoriai.

Subalansuota rinka — VP kotiravimo metu susidariusi padėtis, kai nustatytu kursu VP paklausa ir pasiūla yra vienodos. Tiesioginiai sandoriai — tai VP pirkimo-pardavimo sandoriai, sudaryti Biržos techninių ir organizacinių priemonių pagalba prekybos sesijos metu pagal Biržos narių pateiktus pavedimus ir pavedimuose nurodyta kaina, taikant šiose taisyklėse nustatytus apribojimus.

Vertybinių popierių biržos narys — tai Biržos akcininkas, įgijęs teisę dalyvauti Biržos prekyboje. Vertybinių popierių kotiravimas — tam tikrų veiksmų seka, kurios metu, atsižvelgiant į VP paklausą ir pasiūlą, nustatomas jų kursas.

Vertybinių popierių kursas — kotiravimo metu nustatyta kaina, kuria prekybos sesijos atidarymo metu yra sudaromi sandoriai. Vertybinių popierių saugotojas — sandorio objektu esančius vertybinius popierius apskaitantis saugantis ne kliento pavedimą vykdantis viešosios apyvartos tarpininkas.

Prekybos sesijos uždarymo kaina — paskutinio prekybos sesijos metu centrinėje rinkoje sudaryto sandorio VP kaina arba prekybos sesijos atidarymo metu nustatytas VP kursas, jei su šiuo VP finansinės biržos ir prekyba nė vienas sandoris centrinėje rinkoje. Jei šiam VP prekybos sesijos atidarymo metu kursas nenustatytas ir prekybos sesijos metu centrinėje rinkoje nesudarytas nė vienas sandoris, prekybos sesijos uždarymo kaina laikoma paskutinės prekybos sesijos uždarymo kaina.

Prekybos sąrašuose esantys VP Biržos valdybos sprendimo nustatyta tvarka pagal tam tikrus kriterijus gali būti skirstomi į grupes. Emitento išleistos akcijos gali būti įtrauktos į Oficialųjį prekybos klausyk, kaip užsidirbti pinigų Biržos valdybos sprendimu, jeigu: 6. Ši sąlyga netaikoma įtraukiant į Oficialųjį prekybos sąrašą kitą tos pačios klasės akcijų, kurios jau įtrauktos į Oficialųjį prekybos sąrašą, emisiją; 6.

Tais finansinės biržos ir prekyba, kai emitentas veikia trumpesnį nei 3 metų laikotarpį, išimties tvarka Biržos valdyba gali netaikyti trijų metų emitento veiklos istorijos reikalavimo, jeigu mano, kad investuotojai turi galimybę susipažinti su visa reikalinga informacija, kad galėtų priimti motyvuotą sprendimą dėl investicijų į emitento akcijas, kurias siekiama įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą; 6. Šio punkto pirmoje pastraipoje įtvirtinta nuostata netaikoma VP, kuriuos išleido finansinės biržos ir prekyba investavimo subjektai, išskyrus uždaruosius.

Šiame punkte kolektyvinio investavimo subjektais, išskyrus uždaruosius laikomi investiciniai fondai ir investicinės bendrovės, kurių tikslas yra kapitalo, surenkamo iš visuomenės, investavimas ir kurios veikia rizikos skaidymo principu, ir kurių VP, savininkų prašymu, gali būti išpirkti už šių subjektų turtą.

Veiksmai, kurių tokie subjektai imasi, siekdami užtikrinti, kad tokių VP rinkos vertė žymiai nesiskirtų nuo jų grynojo turto vertės, turi būti laikomi lygiaverčiais tokiam išpirkimui.

Šiame punkte kolektyvinio investavimo subjektų VP laikomi VP, kuriuos išleido kolektyvinio investavimo subjektas, ir pažymintys dalyvių teises tokio subjekto kapitale; 6.

finansinės biržos ir prekyba

Biržos valdyba gali netaikyti šio reikalavimo, jeigu mano, kad investuotojai turi galimybę susipažinti su visa reikalinga informacija, kad galėtų priimti motyvuotą sprendimą dėl investicijų į emitento elektrinė bitcoin piniginė kas tai, kurias siekiama įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą; 6.

Biržos valdyba nevisiškai apmokėtas akcijas gali laikyti laisvai cirkuliuojančiomis, jeigu tai neprieštarauja galiojantiems įstatymams ir jeigu buvo pasirengta užtikrinti laisvą ir neribotą tokių akcijų cirkuliaciją, o prekyba jomis vykdoma atvirai ir tinkamai, suteikiant visuomenei visą reikalingą informaciją. Tais atvejais, kai į Oficialųjį prekybos sąrašą siekiama įtraukti akcijas, kurias galima įsigyti tik turint atitinkamą leidimą, Biržos valdyba gali nesilaikyti šio papunkčio pirmoje pastraipoje įtvirtinto reikalavimo, su sąlyga, kad toks leidimas nesutrikdo rinkos; 6.

Aktyviausiai prekiauta

Šio papunkčio pirmoje pastraipoje nustatyta sąlyga netaikoma, jeigu akcijos viešai platinamos per Biržą. Tokiu atveju Biržos valdyba gali priimti sprendimą įtraukti akcijas į Oficialųjį prekybos sąrašą, jeigu yra pagrindo manyti, kad per trumpą laiką per Biržą bus išplatintas pakankamas akcijų finansinės biržos ir prekyba, nurodytas šio papunkčio pirmoje pastraipoje. Jeigu į Oficialųjį prekybos sąrašą siekiama įtraukti kitą tos pačios klasės akcijų emisiją, Biržos valdyba gali įvertinti, ar buvo viešai išplatintas pakankamas akcijų skaičius nuo visų išleistų akcijų, o ne tik nuo tos kitos akcijų emisijos.

Biržos valdyba gali priimti sprendimą įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą akcijas, kurios įtrauktos į oficialųjį prekybos sąrašą vienoje ar daugiau valstybių ne Europos Sąjungos narių, jeigu toje valstybėje ar valstybėse buvo išplatintas pakankamas akcijų skaičius, nurodytas šio papunkčio pirmoje pastraipoje.

VP apskaitomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų keliamus reikalavimus sąskaitų tvarkytojams. Jeigu vieša emisija įvyksta anksčiau, nei akcijos įtraukiamos į Biržos Oficialųjį finansinės biržos ir prekyba sąrašą, akcijos į šį sąrašą įtraukiamos tik įregistravus įstatinio kapitalo padidėjimą įstatymų nustatyta tvarka.

Akcijų rūšys

Paraiška įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą turi būti paduota dėl visų jau išleistų tos pačios klasės akcijų. Biržos valdyba gali netaikyti reikalavimo įtraukti visas tos pačios klasės akcijas į paraišką dėl įtraukimo į Oficialųjį prekybos sąrašą, jeigu akcijos, kurios neįtraukiamos, įeina į paketus, kuriais išlaikoma emitento kontrolė arba kurių nuosavybės teisių negalima perleisti tam tikrą laiką pagal sutartis, su sąlyga, kad visuomenė informuojama apie tokias situacijas ir kad nėra pavojaus, jog tokios situacijos pakenks akcijų, finansinės biržos ir prekyba siekiama įtraukti į Biržos Oficialųjį prekybos sąrašą, savininkų interesams.

Siekiant į Oficialųjį prekybos sąrašą įtraukti akcijas, kurias išleido bendrovė, esanti Europos Sąjungos valstybės narės vienetu, ir kurios akcijos turi materialią formą, reikalinga ir užtenka, kad jų materiali forma atitiktų toje valstybėje finansinės biržos ir prekyba standartus. Akcijų, kurias išleido bendrovė, finansinės biržos ir prekyba valstybės ne Europos Sąjungos narės vienetu, materiali forma turi būti tokia, kad investuotojai būtų pakankamai apsaugoti.

Akcijos, kurias išleido bendrovė, esanti valstybės ne Europos Sąjungos narės vienetu, negali būti įtrauktos į Oficialųjį prekybos sąrašą, jeigu jos nėra įtrauktos nei į valstybės, kurios vienetu yra akcijas išleidusi bendrovė, nei į valstybės, kurioje laikoma didžioji akcijų dalis, biržos prekybos sąrašus.

finansinės biržos ir prekyba parinktys garantuoja saugumą

Ši nuostata netaikoma, jei Biržos valdyba turi pagrindo manyti, kad įtraukimas į sąrašus ar brokeris turi bnomo, kurios vienetu yra akcijas išleidusi bendrovė, arba valstybėje, kurioje laikoma didžioji tų akcijų dalis, nėra būtina sąlyga investuotojams apsaugoti. Depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų gali būti įtraukti į Biržos Oficialųjį prekybos sąrašą, jeigu: Į Oficialųjį prekybos sąrašą gali būti įtraukti VVP, kitos valstybės, regiono ar vietinės valdžios institucijų ar tarptautinės organizacijos išleisti skolos VP, jeigu jų galiojimo terminas yra ilgesnis kaip vieneri metai.

Akcijų birža pradedantiesiems: nuo ko pradėti?

Skolos VP, kuriuos išleido valstybė ne Europos Sąjungos narė ar jos regiono ar vietinės valdžios institucijos ar tarptautinės organizacijos, turi būti laisvai cirkuliuojantys.

Jeigu vieša emisija įvyksta anksčiau nei skolos VP, kuriuos išleido valstybė ne Europos Sąjungos narė ar jos regiono ar vietinės valdžios institucijos ar tarptautinės organizacijos, įtraukiami į Biržos Oficialųjį prekybos sąrašą, šie skolos VP į Oficialųjį prekybos sąrašą įtraukiami tik pasibaigus laikui, per kurį galima pateikti paraiškas jų pasirašymui. Šis reikalavimas netaikomas, kai skolos VP pasirašymo pabaigos diena nėra nustatyta. Paraiška įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą turi apimti visus lygiaverčius valstybės ne Europos Sąjungos narės ar jos regiono ar vietinės valdžios institucijos ar tarptautinės organizacijos išleistus skolos VP.

Akcijų birža pradedantiesiems: nuo ko pradėti? - ekipazastaksi.lt

Skolos VP, kuriuos išleido valstybė ne Finansinės biržos ir prekyba Sąjungos narė ar jos regiono ar vietinės valdžios institucijos ar tarptautinės organizacijos, materiali forma turi būti tokia, kad investuotojai būtų pakankamai apsaugoti.

Į Oficialųjį prekybos sąrašą gali būti įtraukti kiti skolos VP, jeigu: 8.

finansinės biržos ir prekyba

Tais atvejais, kai emitentas veikia trumpesnį nei 3 metų laikotarpį, išimties tvarka Biržos valdyba gali netaikyti trijų metų emitento veiklos istorijos reikalavimo, jeigu mano, kad investuotojai turi galimybę susipažinti su visa reikalinga informacija, kad galėtų priimti motyvuotą sprendimą dėl finansinės biržos ir prekyba į emitento skolos VP, kuriuos siekiama įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą; 8.

Biržos valdyba gali netaikyti šio reikalavimo, jeigu mano, kad investuotojai turi galimybę susipažinti su visa kaip užsidirbti pinigų statistikai informacija, kad galėtų priimti motyvuotą sprendimą dėl investicijų į emitento skolos VP, kuriuos siekiama įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą; 8.

Lt, o jų galiojimo terminas ilgesnis kaip vieneri metai. Nuostata dėl skolos VP emisijos nominalios vertės dydžio netaikoma nuolatinėms emisijoms, išleidžiamoms pagal investuotojų paklausą, kai skolos VP emisijos nominalios vertės dydis nėra nustatytas; 8. Biržos valdyba nevisiškai apmokėtus skolos VP gali laikyti laisvai cirkuliuojančiais, jeigu buvo pasirengta užtikrinti laisvą ir neribotą tokių skolos VP cirkuliaciją, o prekyba jais vykdoma atvirai ir tinkamai, suteikiant visuomenei visą reikalingą informaciją; 8.

Biržos valdyba gali priimti sprendimą įtraukti konvertuojamas ar keičiamas obligacijas arba obligacijas su varantais į Oficialųjį prekybos sąrašą nesilaikydama šio papunkčio pirmoje pastraipoje nustatytos sąlygos, jeigu yra pagrindo manyti, kad skolos VP savininkai disponuoja visa informacija, reikalinga susidaryti nuomonei apie akcijų, su kuriomis tie skolos VP yra susieti, vertę; 8.

Jeigu vieša emisija įvyksta anksčiau, nei skolos VP įtraukiami į Biržos Oficialųjį prekybos sąrašą, skolos VP į šį sąrašą įtraukiami tik pasibaigus laikui, per kurį galima pateikti paraiškas jų pasirašymui. Ši nuostata netaikoma nuolatinėms emisijoms, kurios išleidžiamos pagal investuotojų paklausą, kai pasirašymo pabaigos diena nėra nustatyta.

Paraiška įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą turi apimti visus lygiaverčius skolos VP. Siekiant į Oficialųjį prekybos sąrašą įtraukti skolos VP, kuriuos išleido emitentas, esantis Europos Sąjungos valstybės narės vienetu, ir kurio skolos VP turi materialią formą, finansinės biržos ir prekyba ir užtenka, kad jų materiali forma atitiktų toje valstybėje nustatytus standartus.

Skolos VP, kuriuos išleido emitentas, esantis valstybės ne Europos Sąjungos narės vienetu, materiali forma turi būti tokia, kad investuotojai būtų pakankamai apsaugoti. Finansinės biržos ir prekyba taisyklių 8.